...ขอต้อนทุกท่านที่มาเยี่ยมชมด้วยความยินดีจ๊ะ...

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา

คุณธรรม  จริยธรรม

1.การปลูกฝัง คุณธรรม  จริยธรรมโดยบูรณาการไว้ในการเรียน      การสอน
2.การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3.ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
4.การให้รางวัลและการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ทำความดี          กระทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่1.   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีละสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่3. การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่4. จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่5. การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่6. นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่7. คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนรู้ที่8. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่9. แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศกับการศึกษา         หรือการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่10. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน